Saobraćajno inženjerstvo

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za uspešan kako individualni tako i za timski rad; razumevanje i kritička ocena saobraćajno-transportnih sistema; upoznavanje sa tehnikama planiranja komunikacionih sistema; analiza transportnih mreža; obezbeđivanje teorijske osnove za razumevanje modernih servisa koji se koriste za upravljanje transportnih sistemima; primenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda prognoziranja; dizajniranje i implementacija distributivnih sistema; projektovanje i kreiranje transportnih ruta prema različitim kriterijumima.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo je inicijalno namenjen studentima koji su na osnovnim studijama pohađali studijski program za poštanske i bankarske tehnologije i koji žele da nastave sa daljim školovanjem iz saobraćajne oblasti odnosno studentima koji žele da steknu nova znanja iz oblasti saobraćaja, transporta i logistike.

Prema planu studijskog programa nastava se odvija u sklopu predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi.

Nastava se realizuje u toku jedne školske godine koja obuhvata tri trimestra u kojima se odvija nastava, a ukupna vrednost studija je 60 ESPB, predmeti imaju logičan redosled.

Svi predmeti su podeljeni u grupacije obaveznih i izbornih tako da se studenti u zavisnosti od svojih afiniteta, sposobnosti i ineteresovanja temeljnije usmeravaju na određenu oblast; po planu studijskog programa student ima šest obaveznih predmeta (36 ESPB) i 7 sedam izbornih predmeta, kao i specijalističku praksu i specijalistički rad koji nose dodatnih 6 ESPB.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije raspolaže velikim brojem računara i prateće računarske opreme.

Stručnjaci u ovoj oblasti posao mogu potražiti u JP PTT saobraćaja „Srbija“, kod privatnih operatora u oblasti pružanja poštanskih i logističkih servisa, u transportnim sistemima različitih vidova transporta, špediterskim preduzećima, robnim terminalima različitih vidova transporta, robno-transportnim centrima - logističkim centrima, kontenerskim terminalima, slobodnim i carinskim zonama, industrijskim preduzećima, trgovačkim preduzećima, mega marketima i distribucijskim kućama…

Po završetku studija stiče se zvanje specijalista strukovni inženjer saobraćaja.

 

NASTAVNI PLAN