Pravila rangiranja

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na specijalističke studije određuju se prema broju bodova ostvarenim na prvom stepenu visokog obrazovanja (u obimu od najmanje 180ESPB), i rezultatu postignutom na prijemnom ispitu. Broj bodova ostvaren na prvom stepenu strukovnih studija računa se po formuli:

 

5 × [koeficijent kompatibilnosti] × [prosečna ocena u toku studija].

 

Ukupan broj bodova koji kandidat može da ostvari računa se po formuli:

 

5 × [koeficijent kompatibilnosti] × [prosečna ocena u toku studija] + [bodovi sa prijemnog ispita].

 

Maksimalan ukupan broj bodova koji kandidat može da ostvari je 100 bodova.

Koeficijent kompatibilnosti definiše se na sledeći način.

Za studijski program Elektronske komunikacije:

  • k=1.5, za kandidate koji su završili Visoku ICT školu;
  • k=1.3, za kandidate koji su završili studijske programe iz oblasti Elektrotehnike i računarstva;
  • k=1.1, za kandidate koji su završili studijske programe iz polja Tehničko-tehnoloških nauka;
  • k=1, za kandidate koji su završili ostale studijske programe.

Za studijski program Poštansko-logističko inženjerstvo:

  • k=1.5, za kandidate koji su završili studijski program Poštanske i bankarske tehnologije u Visokoj ICT školi;
  • k=1.3, za kandidate koji su završili ostale studijske programe Visoke ICT škole;
  • k=1.1, za kandidate koji su završili studijske programe iz polja Tehničko-tehnoloških nauka;
  • k=1, za kandidate koji su završili ostale studijske programe.

Prosečna ocena u toku studija na prvom stepenu visokog obrazovanja (u obimu od najmanje 180ESPB) računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Ako se za upis na studijski program specijalističkih studija prijavi više kandidata nego što je predviđeno konkursom, polaže se prijemni ispit za taj studijski program.

Prijemni ispit ima formu testa koji se ocenjuje od 0 do 25 bodova.

Učesnik konkursa koji ima primedbe na broj obračunatih bodova, rezultate testa ili redosled kandidata na rang-listi, može podneti prigovor direktoru Škole u roku od 24 sata od objavljivanja.Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Na rešenje direktora može se uložiti žalba Savetu Škole u roku od 24 sata od prijema rešenja. Savet Škole rešava po žalbi u roku od 24 sata.

Istekom roka za ulaganje prigovora, odnosno donošenjem odluka po uloženim prigovorima, a u skladu sa tim odlukama, sastavlja se i objavljuje konačna rang lista na oglasnoj tabli i Internet prezentaciji Škole na osnovu koje se vrši upis.

Pravila za polaganje prijemnog ispita za module na studijkom programu Elektronske komunikacije pogledajte u delu Prijemni ispit EK