Dokumenta za upis

 

Potrebna dokumenta prilikom upisa na specijalističke studije:

  • Lična karta na uvid
  • Overena fotokopija diplome sa dodatkom diplomi ili fotokopija Uverenja o diplomiranju
  • Original Izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom (ili overena fotokopija)
  • Indeks (kupuje se u školi na dan upisa)
  • 2 ŠV obrasca (dobijaju se u školi pri kupovini indeksa)
  • 2 identične fotografije (3,5cm x 4,5cm)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine (30.000,00 dinara)
    (primalac: Visoka ICT škola; svrha uplate:prva rata školarine; račun: 840-2026666-90; poziv na broj: 11-1-0000-00)